Statement of CHR Commissioner, Gwendolyn Ll. Pimentel-Gana, on the celebration of World Mental Health Day 2021

Statement of CHR Commissioner, Gwendolyn Ll. Pimentel-Gana, on the celebration of World Mental Health Day 2021

World Mental Health Day, celebrated every 10th of October, is dedicated to promoting the understanding of mental health education, awareness, and advocacy. It’s important to raise awareness of mental health conditions and ensure that communities recognize the part each person has to play in creating a mentally healthy society.

Ang World Mental Health Day na ginununita tuwing ika 10 ng Oktubre ay nakatuon sa pagtataguyod ng pang-unawa sa edukasyon, kamalayan, at adbokasiya ng kalusugang pangkaisipan. Mahalaga na mapalawak ang kamalayan tungkol sa mga kondisyong pangkaisipan at masiguro na makikilala ng mga pamayanan ang bahaging dapat gampanan ng bawat tao sa paglikha ng isang malusog na lipunan at pag-iisip.

Now, more than ever, we are seeing just how much mental health can affect a person’s whole life—from their home to the workplaces or schools. The pandemic and the resulting economic uncertainties have indeed variedly affected many people’s mental health. Thus, the need for meaningful support in the community has become even more relevant as we are navigating through these challenges.

Ngayon, higit kailanman, ay nakikita natin kung gaanong naaapektuhan ng mental health ang kabuuang buhay ng isang indibidwal – mula sa tahanan hanggang sa lugar ng trabaho o paaralan. Lubhang naapektuhan ng pandemya at ng kawalan ng kasiguraduhan sa kabuhayan o ekonomiya ang mental health ng lahat sa iba’t-ibang paraan. Kaya naman, kailangan natin ng mas makabuluhang suporta sa ating komunindad na makatutulong sa atin para malampasan ang mga kinakaharap na pagsubok.

Aptly themed, Mental Health Care for All: Care for Yourself and Care for Others, we are all reminded that we deserve good mental health and mental health is everyone’s business.

Naangkop na may temang, Pangangalaga sa Kalusugang Pangkaisipan para sa Lahat: Pangangalaga sa Iyong Sarili at Pangangalaga para sa Iba, pinapaalalahanan tayong lahat na karapat-dapat tayo sa maayos na mental health at ang kalusugan sa isip ay usapin ng lahat.

We encourage you to participate in the various activities of Mental Health advocates and organizations. More importantly, we encourage you to make a commitment to take care of yourself and make a commitment about the role you can play in supporting people around you, whether it’s a friend, family member, colleague, or a neighbor. #MentalHealthMatters #YouMatter

Hinihikayat ang lahat na lumahok sa iba’t ibang mga aktibidad ng mga tagapagtaguyod at samahan ng para sa mental health. Higit sa lahat, hinihikayat tayo na gumawa ng isang pangako upang pangalagaan ang ating sarili at gumawa ng isang pangako tungkol sa papel na maaari mong gampanan sa pagsuporta sa mga tao sa paligid mo, maging ito ay isang kaibigan, miyembro ng pamilya, kasamahan, o isang kapitbahay. #MentalHealthMatters #YouMatter